Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty PZPK.DAO.252.7.2016r. na:

na dostawę/usługę/robotę budowlaną*

 

pod nazwą: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzaniu  postępowań o udzielenie zamówień  publicznych na rzecz projektu: „EDUKACJA DLA PRZYRODY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz projektu: „EDUKACJA DLA PRZYRODY” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej.
 2. W ramach projektu  „EDUKACJA DLA PRZYRODY” przewidziane są następujące zadania:
 • wykonanie prac budowlano – montażowych w:

Oddział PZPK w Słupsku – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”;

Oddziale PZPK we Władysławowie- Nadmorski Park Krajobrazowy;

Oddziale PZPK w Gdańsku- Trójmiejski Park Krajobrazowy;

( Do wyżej wymienionych obiektów Zamawiający posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę).

Oddział PZPK w Charzykowach- Zaborski Park Krajobrazowy (Zamawiający posiada program „funkcjonalno-użytkowy”), 

 • dostawę wyposażenia,
 • zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wyposażenia sali edukacyjnej w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi ,
 • Zapytanie ofertowe na wybór inspektora nadzoru,
 • Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy promocji,
 • Zapytania ofertowe na wybór wykonawców instrumentu elastyczności.

 

 1. Przygotowywanie i przeprowadzanie postepowań o udzielenie zamówień publicznych  należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. 2015, poz. 2164 – z późn. zm.);
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą klasyczną";
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą sektorową".
 1. Ponadto Wykonawca, wszczynając postępowanie zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia i przestrzegania obowiązujących przepisów znajdujących się w dokumentach programowych takich jak:
 • Zasady wdrażania RPO-WP 2014-2020;
 • Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach RPO-WP 2014-20120.

 

UWAGA!

Wszystkie dokumenty programowe oraz ich aktualizacja znajdują się na stronie

 

 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zaproszenia jest współfinansowane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

a) przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

b) oszacowanie wartości zamówienia;

c) opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o opis przedmiotu  

    zamówienia zamawiającego;

d) opracowanie pisma Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w  

     sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej;

e) przekazanie obowiązujących ogłoszeń Urzędowi Zamówień Publicznych oraz nadzór nad ich    

     zamieszczeniem na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym;

f) kierowanie pracą Komisji Przetargowej;

g) opracowanie projektów umów do zawarcia z wykonawcami;

h) dokumentowanie postępowań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  

     zamówień Publicznych;

i)  dokonanie ewentualnej modyfikacji SIWZ i/lub zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli zajdzie  

     taka konieczność. Przekazywanie Wykonawcom modyfikacje SIWZ w sposób określony  w   

     ustawie  PZP oraz SIWZ;

j)  prowadzenie korespondencji w zakresie odpowiedzi na zapytania oferentów składane w trakcie  

    prowadzonych postępowań, sporządzenia pism wynikających z procedur odwoławczych;

k) dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badania złożonych ofert;

l)  wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem realizacji projektu;

m)   przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawców,  odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania   Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić kolejną procedurę postepowania o  udzielenie zamówienia publicznego;

n) przekazanie Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

o) umieszczenia na stronie internetowej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

p) ścisła współpraca z wyłonionymi Wykonawcami na każdym etapie realizacji umowy  i obejmuje także sytuację, w której zaistnieje potrzeba ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dodatkowych.   

q) po zakończeniu Postępowania przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji przetargu;

r) ścisła współpraca z wyznaczonym przez Zamawiającego kierownikiem projektu;

s) odpowiednie oznakowanie dokumentów zgodnie z wymogami programu operacyjnego;

t) reprezentacja w ewentualnych postępowaniach odwoławczych i sądowych (KIO, Sąd) 

    dotyczących przedmiotowych postępowań,

u) udzielania wsparcia Zamawiającemu w związku z kontrolami prowadzonymi przez uprawnione  

    instytucje, w zakresie przedmiotowych  postępowań o udzielenie  zamówienia publicznego.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPROSZENIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1. posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, i w powyższym zakresie wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali z należytą starannością co najmniej:

1) cztery (4) usługi dotyczące: przygotowania i przeprowadzenia, na zlecenie podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla których na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych istniał obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Zamówień Publicznych lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w tym: min. 2 usługi dotyczyły postępowań w zakresie  przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych,

 

UWAGA:

Wykazanie się większą liczbą usług , w zakresie  przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych, będzie przez zamawiającego punktowane – zgodnie z opisem zawartym ust. IV tj. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Wykaz usług należy wypełnić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.                       Do wykazu usług należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

2) min. 2 usługi polegające na reprezentowaniu zamawiającego lub wykonawcy  przed Krajową Izbą Odwoławczą, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w orzeczeniu KIO rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanej strony lub  postępowaniach przed sądem ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w wyroku Sądu Okręgowego rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanej strony.

 

UWAGA:

Wykazanie się większą liczbą usług, spełniających w/w warunek określony w pkt  1.2 ) , będzie przez zamawiającego punktowane – zgodnie z opisem zawartym w ust. IV tj. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Wykazu usług należy wypełnić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.                       Do wykaz  usług należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

IV. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. Kryteriami, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są: cena oferty, doświadczenie wykonawcy w zakresie  przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych oraz doświadczenie polegające na reprezentowaniu zamawiającego lub wykonawcy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w orzeczeniu KIO rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanej strony lub  postępowaniach przed sądem ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w wyroku Sądu Okręgowego rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanej strony.
 2. Znaczenie kryterium:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

 

Cena

 

40%

40 punktów

2.

Doświadczenie wykonawcy- dotyczyły postępowań w zakresie  przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych

 

40%

40 punktów

3.

Doświadczenie wykonawcy o którym mowa w ust. III. pkt.1.2),

 

20%

20 punktów

 
 1. Cena  - 40 %

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

             C min

C = ------------------ x 40 pkt                       gdzie 1 pkt = 1%

                    C bad

gdzie:

C                 -           ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny

C min          -      cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert

C bad          -      cena oferty (brutto) badanej oferty

 1. Doświadczenie wykonawcy

Doświadczenie wykonawcy w zakresie  przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych 40%

Kryterium „doświadczenie wykonawcy w zakresie  przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych, będzie punktowane następująco:

- za każdą dodatkową usługę, ponad wymaganą w zaproszeniu dotyczącą przygotowania i przeprowadzania postępowania na wykonanie robót budowlanych  – oferta otrzyma 2 punkty, jednak nie więcej niż łącznie 40 punktów.

 

Uwaga:

- Usługi podlegające punktacji muszą zostać wykazane w „Wykazie usług” i muszą spełniać warunki określone w zaproszeniu. Do wykazu muszą zostać załączone dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie. Ocenie zostaną poddane jedynie te usługi, których należyte wykonanie zostanie potwierdzone w w/w sposób.

- Punktacji nie podlegają usługi, które wymagane są na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.

- Punktacji podlegają dodatkowo wykazane usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych - max 20 usług. Wykazanie większej liczby usług nie będzie punktowane.

 

 1. Doświadczenie wykonawcy polegającą na reprezentowaniu zamawiającego lub wykonawcy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w orzeczeniu KIO rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanej strony lub  postępowaniach przed sądem ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w wyroku Sądu Okręgowego rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanej strony – 20% ,  będzie punktowane następująco:

za każdą dodatkową usługę, ponad wymaganą w zaproszeniu - oferta otrzyma 2 pkt., jednak nie więcej niż łącznie 20 pkt.

 

Uwaga:

- Usługi podlegające punktacji muszą zostać wykazane w odpowiedniej części „Wykazie usług”                      

Do wykazu muszą zostać załączone dokumenty potwierdzające należyte ich wykonanie. Ocenie zostaną poddane jedynie te usługi, których należyte wykonanie zostanie potwierdzone w w/w sposób.

- Punktacji nie podlegają usługi, które wymagane są na potwierdzenie warunków udziału                            w postępowaniu.

- Punktacji podlegają dodatkowo wykazane usługi - max 10 usług. Wykazanie większej liczby usług nie będzie punktowane.

 1. Ocena oferty będzie wyliczona jako suma punktów otrzymanych za kryteria: „cena”, „doświadczenie wykonawcy” i „doświadczenie wykonawcy polegające na reprezentowaniu zamawiającego lub wykonawcy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w orzeczeniu KIO rozstrzygnięć zgodnych z interesem reprezentowanej strony lub  postępowaniach przed sądem ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, zakończonych uzyskaniem przez pełnomocnika w wyroku Sądu Okręgowego rozstrzygnięć”.
 2. Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższy wynik oceny oferty uznana zostanie przez zamawiającego za najkorzystniejszą.

 

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

1)  Ofertę cenową (przygotowana na formularzu ofertowym – załącznik nr 1) zawierającą całkowity     

      koszt brutto za wykonanie usługi;

2)  wykaz usług – załącznik nr 2 . Do wykazu usług należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

VI. TERMIN WYKONANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA – od dnia podpisania umowy  do dnia:  30.09.2018r.

 

VII. PROSIMY O ZŁOŻENIE OFERTY (OSOBIŚCIE LUB PRZESŁANIE NA ADRES: POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH UL. PONIATOWSKIEGO 4A, 76-200 SŁUPSK, LUB FAKSEM NA NR 59 84 29 829, LUB MAILEM NA ADRES: BIURO@POMORSKIEPARKI.PL

do dnia:  11 lipca 2016r. do godz. 12.00, na druku oferta według załączonego wzoru- zał.1.

1.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Osobami udzielającymi szczegółowych informacji są:  Anna Gątarek , Aleksandra Wojtczyk

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim. Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać czytelny podpis wykonawcy.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i niekompletnych

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE:

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana Umowa.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców składających oferty o wynikach postępowania.

 

                                                                                  04.07.2016r. Anna Gątarek

............................................................................

 Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej

 

                                                                                                                                   

załączniki do zaproszenie:

 1. formularz oferty
 2. Wykaz usług

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

tel/fax 59 842 98 29, biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl

Data publikacji: 04.07.2016 (16:11) Data aktualizacji: 04.07.2016 (22:55)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 955
Rejestr zmian