Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO, TYPU SUV/CROSSOVER Z NAPĘDEM 4X4 DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.pomorskieparki.pl/


Słupsk: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO, TYPU SUV/CROSSOVER Z NAPĘDEM 4X4 DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU
Numer ogłoszenia: 15575 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO, TYPU SUV/CROSSOVER Z NAPĘDEM 4X4 DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, typu suv/crossover z napędem 4x4 do celów służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.33.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych poniżej na podstawie formuły spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych poniżej na podstawie formuły spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych poniżej na podstawie formuły spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych poniżej na podstawie formuły spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych poniżej na podstawie formuły spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. 2.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy (zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia), - jeżeli dotyczy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załączniku nr 1c do formularz oferty. Wraz z zobowiązaniem należy przedstawić dokument określający sposób reprezentacji podmiotu z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca. 4.Wypełniony i podpisany formularz Specyfikacji techniczno-gwarancyjnej, w którym Wykonawca musi podać dane umożliwiające jednoznaczną ocenę czy oferowany samochód spełnia wymagania określone przez Zamawiającego - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2. INORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA: Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1. i III.4.3.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienia o terminach wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio, jak w przypadku tych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Zużycie energii - 6
 • 3 - Emisja dwutlenku węgla - 2
 • 4 - Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 Formularz oferty), a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej - zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.3.Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.4.Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych zmian. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić wyłącznie w przypadkach: 1) zmiana jest nieistotna, 2) ewentualnej zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania zamówienia, 3) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia - na skutek niedostępności na rynku materiałów/urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń lub pojawienia się na rynku materiałów/urządzeń nowej generacji albo nowych technologii - zmiana urządzeń na równoważne lub o lepszych parametrach za cenę nie wyższą niż podana w ofercie, z zastrzeżeniem, że nie będzie stało to w sprzeczności z zapisami art. 140 ust. 1 ustawy, 5) zmiana wysokości ceny na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 6) wystąpienia siły wyższej. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian. Zmiana terminu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 5.Zamawiający nie dopuszcza aby należności wykonawcy objęte umową stanowiły przedmiot cesji w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pomorskieparki.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15575-2016 z dnia 2016-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, typu suv/crossover z napędem 4x4 do celów służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w...
Termin składania ofert: 2016-02-24


Numer ogłoszenia: 15639 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15575 - 2016 data 16.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, fax. 59 842 98 29.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: 1.Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 Formularz oferty), a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej - zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.3.Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.4.Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych zmian. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić wyłącznie w przypadkach: 1) zmiana jest nieistotna, 2) ewentualnej zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania zamówienia, 3) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia - na skutek niedostępności na rynku materiałów/urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń lub pojawienia się na rynku materiałów/urządzeń nowej generacji albo nowych technologii - zmiana urządzeń na równoważne lub o lepszych parametrach za cenę nie wyższą niż podana w ofercie, z zastrzeżeniem, że nie będzie stało to w sprzeczności z zapisami art. 140 ust. 1 ustawy, 5) zmiana wysokości ceny na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 6) wystąpienia siły wyższej. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian. Zmiana terminu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 5.Zamawiający nie dopuszcza aby należności wykonawcy objęte umową stanowiły przedmiot cesji w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1.Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 Formularz oferty), a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej - zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 3. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy P.z.p. pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 4. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych zmian. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić wyłącznie w przypadkach: 1) zmiana jest nieistotna, 2) ewentualnej zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania zamówienia, 3) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 4) zmiana wysokości ceny na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 5) wystąpienia siły wyższej. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian. Zmiana terminu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy..

 

Data publikacji: 16.02.2016 (11:16) Data aktualizacji: 16.02.2016 (11:16)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 764